Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2017

8398 d8de 500
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viavaka vaka
2494 2550 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viavaka vaka
9032 3d92
Reposted fromgreens greens viavaka vaka
7824 33b0 500
Reposted frommeem meem viaqbshtall qbshtall
Nie przejmuj się, że w dniu Walentynek nie masz swojej Walentynki. W światowy dzień AIDS większość ludzi też nie ma AIDS.
- Co twoim zdaniem buduje związek?
- Ciągłe interesowanie się sobą nawzajem. Uważam, że to naprawdę dużo załatwia, kiedy ta druga osoba cię nie nudzi, chcesz właśnie z nią omówić pewne rzeczy, a nie na przykład z kolegą z pracy czy przyjaciółką. Bo to on właśnie wydaje ci się atrakcyjny, to z nim rozmowa cię ekscytuje. Wspólne przeżywanie różnych spraw, wspólne oglądanie filmów, obgadywanie znajomych, poranne wspólne narzekanie na kiepską pogodę i cieszenie się z tego, że mamy wielki zapas mleka w lodówce. Byle co, byle razem. Przyjaźń też jest ważna, ale nie możesz, mając 40 lat, kulturalnie przyjaźnić się w związku i tylko tyle. Potrzebne są adrenalina, chemia, przyciąganie.
— A. Dygant
Reposted fromwynne wynne viastonerr stonerr
Reposted fromposzum poszum viavacannes vacannes
5444 6785 500
5133 bdf4 500
ehh
Reposted fromredshadow redshadow viaalcohoolic alcohoolic
6324 563a
Reposted fromdarthsadic darthsadic viaqbshtall qbshtall
3002 bc89 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viasection section
5330 e8e5 500
mistrzostwo! :D
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viasection section
Bardzo chciałam pokochać.[…] chciałabym tego tak silnie, ze usiłuję sobie czasem wmówić uczucie. Chwilami już, już udaje mi sie to. Ale potem przychodzi chwila, że widzę, iż oszukiwałam siebie i… kogoś, sprawiając temu komuś ból.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromasparagus asparagus viaqbshtall qbshtall
Reposted fromfitvet fitvet viafoods foods
Milczenie to tekst, który niezwykle łatwo jest błędnie zinterpretować.
— Julian Tuwim
4230 155d 500
Reposted frompulperybka pulperybka viajozefspace jozefspace
5954 faca 500
Reposted fromadamkrk adamkrk viakomplikacja komplikacja
6029 d878
Reposted fromwhatyouneed whatyouneed viakrewzwodka krewzwodka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl