Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

Nigdy nie kłóć się w łóżku. Możesz się w nim godzić. Pilnuj, żeby to, co ze świata, nie wchodziło między Was przynajmniej tam. Noc ma być czuła.
— Ian Kerner
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSmerfMaruda SmerfMaruda
6120 4751 500
Reposted fromvandalize vandalize viatwice twice
3113 2aae 500
Reposted frompiehus piehus viastonerr stonerr
Tak, tak, proszę sobie wyobrazić, że w zasadzie niechętnie zbliżam się z ludźmi, takim już jestem dziwakiem, że bliższy kontakt z człowiekiem nawiązuję opornie, jestem nieufny, podejrzliwy. I proszę sobie wyobrazić, że przy tym wszystkim nieuchronnie zawsze przypadnie mi do serca ktoś nieprzewidziany, zaskakujący, diabli wiedzą do czego podobny i ktoś właśnie taki spodoba mi się zgoła wyjątkowo.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
Reposted fromnyaako nyaako viastonerr stonerr

April 25 2017

Myśl tylko o tym, że Cię kocham i że pewnego dnia pójdziemy sobie gdzieś razem.
— Marek Hłasko
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viatwice twice
4428 556c
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
5494 4cec 500
Reposted fromcarlandlouise carlandlouise viaalicemeow alicemeow
5962 5b04 500
Reposted fromer1ca er1ca viaalicemeow alicemeow
5161 670e 500
Reposted fromtfu tfu viavaka vaka
Reposted fromkraken kraken viaalicemeow alicemeow
0562 b0bc 500
Reposted fromunsteadyshy unsteadyshy viaalicemeow alicemeow
1419 ab4e 500
Reposted fromRevv Revv viaMacManus MacManus
1793 7cce 500

spiritofally:

Back in middle school, my friends and I used a very simple coded language for writing secret messages. I saw some posts about needing to hide one’s beliefs from partners/bosses/parents so I wanted to share it with you! These would also be great to incorporate into sigils since they are simple lines and dots.

Reposted fromcatplant catplant viastonerr stonerr

April 15 2017

- Możesz przyjechać?
- Jako kto?
- Nie wiem. Nie wiem, ale mamy czas, możemy o tym poleżeć.
— Ochocki, Vithren
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialittlefool littlefool

April 14 2017

0309 e861 500

shialablunt:

fckthtsht:

Marilyn Monroe and Bert Stern during a photo shoot, 1962.

I think this might be my favorite picture of all time

4440 bfac 500
Reposted fromckisback ckisback viaqbshtall qbshtall
7646 db71 500

universeofmemes:

The misunderstood dialect

Reposted fromhighhopes highhopes viaqbshtall qbshtall
7391 608e
Reposted fromtfu tfu viaqbshtall qbshtall

April 06 2017

1531 dcbf 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl